ปั๊มซับเมอร์สคุณภาพสูงจาก USA มอเตอร์แฟรงคลิน ปั๊มน้ำบาดาลเชเฟอร์ ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์

ความรู้พื้นฐานการเลือกปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล)

จากความเดิมตอนที่แล้วที่อธิบายว่า ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) จะทำงานได้จะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ และครั้งนี้ Franklin Thailand จะอธิบายขั้นตอนในการเลือกปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสม ก่อนการติดตั้ง ซึ่งในการติดตั้งปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง ดังนั้นการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความสำคัญในการเลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสม และให้ความสำคัญในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เป็นอย่างมากมาก ซึ่งหากเกิดข้อบกพร่องถึงกับต้องรื้อถอนใหม่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอรปั๊มซับเมอร์ส ์ต่ำ เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ปั๊มซับเมอร์ส

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง

1. ข้อมูลเฉพาะของบ่อน้ำบาดาล

- ชนิดของบ่อน้ำบาดาล เช่น บ่อเปิด บ่อปิด
- ขนาดของบ่อบาดาล เช่น บ่อ 4 นิ้ว, บ่อ 6 นิ้ว
- ความลึกของบ่อบาดาล
- ระดับท่อกรองน้ำ
- ปริมาณน้ำ
- ระดับคงที่
- ระดับน้ำลด

2. ข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส

- คุณสมบัติของปั๊มซับเมอร์ส
- วิธีการติดตั้ง

3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ

ก่อนทำการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เราควรศึกษาข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส จาก แผ่น Name Plate ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์รุ่นนั้นๆรายละเอียดที่ระบุไว้ส่วนใหญ่ มีดังนี้

เฉพาะปั๊มบาดาล

ตัวอย่างในการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ปั๊มซับเมอร์ส

ชื่อปั๊มซับเมอร์ส 1.5HP TRI25-10 (70LD15P4-PEXB) เฉพาะปั้ม

รหัสสินค้า F071-0009-M4

ปั๊มซับเมอร์ส

คำอธิบาย

ปั๊มซับเมอร์สชนิดนี้ มีสมรรถนะกำลัง 1.5 แรงม้า / 1.1 KW มีระบบ TRI-SEAL ระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system) ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง และเพิ่มความทนทานภายในต่อการขัดสีจากทราย เพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) ภายในถึง 3 จุด และ มีปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที ขนาด 10 ใบพัด

ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) : 1 1/4 นิ้ว หมายถึงขนาดทางออกของน้ำที่ สามารถต่อกับท่อน้ำ(แป๊บน้ำ)

กำลังมอเตอร์ : 1.5 HP ( 1.1 KW )

Head 56 M. : เป็นระยะทางที่ปั๊มซับเมอร์สส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือที่ ปริมาณน้ำ70 ลิตร/นาที ที่ 56 เมตร ซึ่งรวมระยะหมายถึง ระยะทางจากเครื่องสูบน้ำบาดาลในบ่อไปจนถึงแหล่งที่ใช้น้ำ เช่น ขุดหลุมลึก 10 เมตร แต่นำปั๊มซับเมอร์ส ลงไปในบ่อบาดาลลึก 8 เมตร รวมกับระยะทางจาก ปากบ่อไปจนถึงแหล่งที่ใช้น้ำเช่นแปลงผัก ที่ห่างออกไปอีก 42 เมตร รวมระยะทาง 50 เมตร ก็สามารถใช้ปั๊มซับเมอร์ส รุ่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้สามารถส่งน้ำได้ไกลสุดประมาณ 75 เมตร แต่ประสิทธิภาพปริมาณน้ำจะลดลงอยู่ที่ 30 ลิตร/นาที ตามกราฟ TRI-SEAL 70 LPM

ปั๊มซับเมอร์ส

TYPE : เทอร์โมพลาสติก หมายความว่าใบพัดทำจากเทอร์โมพลาสติก จำนวนใบพัด : 10 ใบ บอกถึงปริมาณและความสูงของน้ำ ซึ่งยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น เมื่อมีแรงม้าเท่ากัน

มอเตอร์สำหรับปั๊มบาดาล

ปั๊มซับเมอร์ส

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

แผ่นป้ายทุกแผ่นจะต้องแจ้งชื่อบริษัทผู้ผลิตเป็นสำคัญก่อนสิ่งอื่น โดยจะต้องเขียนให้ปรากฏชัดเจนที่สุด พร้อมตำบลที่อยู่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้ เช่น Franklin Electric เลขประจำตัวมอเตอร์ (Serial Number) เป็นตัวเลขที่บอกแบบหรือรุ่นของมอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใบสั่งทำเมื่อใดและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการผลิต วิธีออกตัวเลขเป็นโค้ดของบริษัทโดยเฉพาะ เลขประจำตัวมอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส นี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการติดต่อ กับบริษัทผู้ผลิต

ชนิด (Type)

จะเป็นตัวบอกว่าเป็นมอเตอรปั๊มซับเมอร์ส ์ชนิดใด เช่น CS จะหมายถึง Capacitor - Start เป็นต้น

เฟส (Phase)

เฟส หมายถึง จำนวนเฟสไฟสลับที่ต้องใช้มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส นั้นๆ PH1 หมายถึง 1 เฟส (Phase) หรือ 220V

สมรรถนะกำลัง HP หรือ KW

หมายถึง สมรรถนะกำลังหน่วยเป็นแรงม้า (Horse Power) นอกจากวัดเป็น HP แล้วมอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส สมัยใหม่ จะวัดเป็น KW โดยที่ 1 HP = 0.746 KW หรือ 1.5 HP = 1.1 KW

ความถี่ (Frequency)

ระบบไฟสลับในประเทศไทยเหมือนกับระบบในยุโรป คือ 50 เฮิร์ต (HZ) หรือ 50 Cycles/Sec

ความเร็วรอบ (Revolution Per Minute)

1 RPM = 1 รอบ/นาที

Volts

หมายถึง จำนวนโวลท์หรือแรงดันที่จะต้องต่อเข้ามอเตอร์ 220 หรือ 380 โวลท์

โค้ด (Code)

จะแสดงให้ทราบว่าหากทุ่นมอเตอร์ล็อคติดแน่นไม่หมุนมอเตอร์นั้น จะต้องกินไฟจำนวน KV/HP เท่าใด ตามตารางข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นโค้ดของ NEMA (National Electrical Manufacturers Association) หรือสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้าอเมริกา

ปั๊มซับเมอร์ส

แฟกเตอร์บริการ (Service Factor, SF)

หมายถึง ค่าตัวคูณที่ใช้ค่าสมรรถนะกำลังหรือแรงม้า เพื่อแสดงว่าจะสามารถทำงานด้วยจำนวนแรงม้าจริงๆ เท่าใด นับจากค่าแรงม้าที่กำหนด เช่น มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า มีค่า SF 1 แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถขับโหลด ได้อย่างต่อเนื่องที่ 1.5 ×1เท่ากับ 1. 5 แรงม้า

สรุปการอ่านมอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อ Franklin Model 2243509203

มอเตอร์ 4" 1.5HP 1 เฟส 220Vพร้อมสายไฟ48"รหัสสินค้า F071-0052

ปั๊มซับเมอร์ส

มีสมรรถนะกำลัง 1.5 แรงม้า (HP) หรือ 1.1 KW ใช้กับไฟ 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ระบบไฟ 1 เฟส ที่ความเร็วรอบ 2,875 รอบ/นาที (RPM) จาก KVA CODE G เมื่อมอเตอร์ล๊อคติดแน่นจะกินไฟจำนวน 5.60-6.29 KVA/HPService Factor เท่ากับ 1.0 เมื่อทำงานที่โหลดเกินจากค่าแรงม้าที่ 1.5 HP จะสามารถทำงานได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ควรทำงานที่โหลกเกินค่าแรงม้า ที่ระบุไว้ใน Name Plate การสตาร์ทมอเตอร์ควรใช้คู้กับตู้คอนโทรล CONTROL BOX FRANKLIN ELECTRIC

©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers